Maakond   Linn  
Mascus banner

Reeglid

Tallinnas, 29.01.2014.a.

Mõisted

Veebileht - interneti lehekülg ja sellega seotud andmebaas, mis on kättesaadav aadressil www.TRANSPORTAAL.ee. Andmebaas kujutab endast Service Team OÜ poolt loodud ja viimasele kuuluvat kuulutuste, tekstide, andmete ning kuulutuste juurde kuuluvate fotode andmebaasi.

Haldaja - Veebilehe haldaja ja andmebaasi tegija on Service Team OÜ (registrikood 11747156).

Kasutaja - kõik Veebilehe kaudu Haldaja poolt pakutavaid teenuseid kasutavad ning registreerunud isikud.


Üldsätted

1.1. Kasutajad peavad Veebilehe kasutamiseks kinnitama oma nõusolekut järgida käesolevaid kasutustingimusi ning arvestama kõiki kohalduvaid seadusi ja teisi õigusakte. Veebilehe registreerunud kasutajaks saamine eeldab nõustumist kõigi kasutustingimustega. Juhul, kui kasutaja ei nõustu kõigi kasutustingimustega, ei ole Veebilehe kasutamine lubatud.

1.2. Veebilehe kasutamiseks loetakse mistahes Veebilehel avaldatud kuulutuse, kujutise või andmete kasutamist mistahes viisil.

1.3. Veebilehe kasutamine on lubatud üksnes üldotstarbeliste veebilehitsejatega (näiteks: Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Firefox, Opera jne). Veebilehe kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Veebilehele automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.

1.4. Veebilehe tavapäraseks kasutamiseks loetakse tutvumist Veebilehe dokumentide sisuga ja Veebilehe poolt pakutavate lisavahendite kasutamist ülalmärgitud üldotstarbeliste veebilehitsejate abil ning informatsiooni avaldamist, muutmist või lisatoimingute teostamist registreeritud Kasutaja poolt vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.

1.5. Kõik toimingud, mis ei ole hõlmatud kasutustingimuste punktis 1.4. märgitud tavapäraste kasutamisviisidega, vajavad Haldaja eelnevat kirjalikku luba.

1.6. Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu kohalduva õigusaktiga, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

Kuulutuse avaldamine ja teiste teenuste kasutamine

2.1. Kasutaja on kohustatud kuulutuste, fotode ja tekstide esitamisel edastama ainult õigeid ja korrektseid andmeid. Kasutajal on keelatud edastada andmeid, mis on eksitavad või ebatäpsed. Kasutaja poolt Veebilehele edastatavad tekstid, fotod ja andmed peavad olema kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega. Kasutaja kinnitab käesolevate
kasutustingimustega nõustumisel, et tema poolt Veebilehe kaudu avaldatavad andmed:

2.1.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged;

2.1.2. ei sisalda pakkumisi selliste teenuste osutamiseks, selliste objektide rentimiseks , milliste osutamine või rent ei ole kooskõlas õigusaktidega;

2.1.3. ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi;

2.1.4. ei ole vastuolus õigusaktide või heade kommete ja tavadega.

2.2. Kasutajal on keelatud töödelda fotosid tähelepanu äratamise eesmärgil. Mitme objekti kohta ühe kuulutuse avaldamine ei ole lubatud.

2.3. Kasutaja kuulutus muudetakse Veebilehel nähtavaks automaatselt pärast kuulutuse sisestamist. Hiljem võib haldaja ka kohaldad kuulutamise tasu, kuid seda ainult eelneval kokkuleppel kasutajaga.

2.4. Kasutaja vastutab ise Veebilehe kasutamise ning selle kaudu kuulutuste avaldamise eest. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt Veebilehe kaudu avaldatud kuulutuste ja tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest Kasutaja poolt. Haldaja ei vastuta Veebilehe kaudu teenuste osutamisel või vahendamisel, objektide rentimisel, ostmisel, müügil või muul kujul vahendamisel teenuste ja objektide kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest.

2.5. Kasutaja kohustub koheselt parandama Veebilehel avaldatud andmeid juhul, kui mõni Kasutaja poolt Veebilehe kaudu avaldatud andmetest on pärast avaldamist muutunud ebatäpseks, ebaõigeks või ebaseaduslikuks. Kasutaja kohustub informeerima Haldajat elektronposti teel koheselt juhul, kui Kasutajal puudub ligipääs vastava paranduse sisseviimiseks.

2.6. Kasutajad sõlmivad tehinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning Kasutajad vastutavad ise kõigi nimetatud tehingute sõlmimise ja täitmise eest.

2.7. Haldajal on õigus omal äranägemisel valida oma lepingupartnereid ehk kasutajaid.

2.8. Haldaja ei vastuta, kui mistahes põhjustel on Veebilehe kasutamine piiratud või võimatu. Haldaja teeb kõik endast oleneva, et taastada Veebilehe kasutamine täies mahus. Aja eest, mil Veebilehe kasutamine oli piiratud või võimatu raha Kasutajale tagasi ei maksta ning kahju või saamata jäänud tulu ei hüvitata.

Autoriõigused

3.1. Veebileht ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Haldajale. Haldajale kuuluvad ühtlasi autoriõigused
Haldaja poolt või viimase tellimusel loodud tarkvarale, kujundusele ning autoriõigusega kaitstud lahendustele.

Registreerumine

4.1. Veebilehe sisu lugemiseks üldotstarbeliste veebilehitsejatega ei ole vajalik registreerumine kasutajaks. Registreerumine Kasutajaks on vajalik Veebilehel kuulutuste avaldamiseks ning teiste Haldaja poolt osutatavate teenuste kasutamiseks.

4.2. Registreeritud Kasutaja staatus kehtib tähtajatult, kuid Kasutajal on õigus nõuda Haldajalt registreeritud Kasutaja staatuse lõpetamist igal ajal.

Kasutaja õigused ja kohustused

5.1. Kasutaja on kohustatud järgima intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte. Kasutajal on keelatud kasutada Veebilehte või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õiguserikkumise toimepaneku eesmärgil.

5.2. Käesolevate kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja, et ta on täielikult teovõimeline täisealine isik, kellel puuduvad õiguslikud takistused lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks. Alla 18 aastase isiku või piiratud teovõimega isikule kasutaja staatuse andmine eeldab nimetatud isiku seadusliku esindaja või eestkostja eelnevat nõusolekut.

5.3. Käesolevate kasutustingimuste nõustumisel kinnitab Kasutaja, et:

5.3.1. ta on teadlik, et vastutab ise enda poolt Veebilehe vahendusel avaldatud andmete ja kuulutuste sisu eest;

5.3.2. ta on teadlik, et kuulutustes soovitud tehingute tegemine toimub ilma Haldaja vahenduseta ning Haldaja ei vastuta nimetatud tehingute eest;

5.3.3. ta on teadlik, et Kasutaja ja Haldaja vahelise õigussuhte olemus Veebilehe kasutamisel on ammendavalt ja selgesõnaliselt kasutustingimustes kirjas ning Veebilehe kasutamine mistahes muudel eesmärkidel saab toimuda vaid Haldaja eelneval kirjalikul nõusolekul.

5.4. Kasutaja on kohustatud tagama, et tema poolt Veebilehele sisestatavad failid ja elektronposti saadetised ei sisalda arvutiviirusi ega muid arvutiprogramme või faile, mis kahjustavad või võivad kahjustada või muul viisil häirivad või võivad häirida Veebilehe normaalset tööd või mis salvestuvad Veebilehe teiste kasutajate arvutitesse ning kahjustavad või häirivad nimetatud arvutite normaalset funktsioneerimist.

5.5. Haldaja kohustub hoidma saladuses Kasutaja poolt registreeritud parooli ja salasõna. Kasutaja peab tagama, et parool ja salasõna ei satuks kolmandate isikute valdusesse, kellel puuduvad Kasutaja volitused parooli ja salasõna kasutamiseks. Kasutaja kohustub
informeerima Haldajat viivitamatult elektronposti teel juhul, kui tema salasõna ja/või parool on sattunud kolmandate isikute valdusesse.

5.6. Kasutaja kohustub kasutama Veebilehte üksnes seaduslikel ja õiguspärastel eesmärkidel. Kasutaja kohustub tasuma talle osutatavate teenuste eest vastavalt Haldaja poolt ühepoolselt kehtestatavale hinnakirjale.

5.7. Kasutaja kohustub koheselt teavitama Haldajat elektronposti teel juhul, kui tema registreerimisel teatatud kontaktandmed muutuvad.

Haldaja õigused ja kohustused

6.1. Haldajal on õigus vastavalt teenuste arengule muuta ühepoolselt teenuste hinnakirju. Teenuste hinnakirja või kasutamistingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid eelnevalt Veebilehe vahendusel. Iga Kasutajat eraldi hinnakirja või kasutamistingimuste muutumisest ei teavitata. Kasutustingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad Haldaja poolt määratud kuupäeval. Kasutaja kinnitab oma nõustumist muudatustega Kasutustingimustes ja hinnakirjas Haldaja poolt osutatavate teenuste kasutamisega pärast muudatuste jõustumist.

6.2. Haldajal on õigus piirata Kasutaja õigusi Veebilehe kasutamisel või lõpetada Kasutaja registreeritud staatus juhul, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi või ei järgi oma toimingutes Haldaja poolt eelnevalt kirjalikult või suuliselt edastatud juhtnööre, mis pole määratud käesolevate kasutamistingimustega.

6.3. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Veebilehele edastatud kuulutusi, tekste ja fotosid ning eemaldada sellised kuulutused, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, mille avaldamise puhul oleks tegemist õigusrikkumisega, käesolevate kasutustingimuste rikkumisega, vastuoluga heade kommetega või mille avaldamisel on Kasutaja muul moel rikkunud Haldaja poolt eelnevalt edastatud kirjalikke või suulisi juhtnööre, mis pole määratud käesolevate kasutamistingimustega. Eemaldatud kuulutuste ja lisateenuste eest raha tagasi ei maksta, tekkinud kahju või saamata jäänud tulu ei hüvitata.

6.4. Haldaja on kohustatud hoidma Kasutajale antud salasõna ja parooli saladuses ning Haldaja ei edasta nimetatud salasõna ja parooli ühelegi kolmandale isikule.

6.5. Haldajal on õigus piirata nende isikute ligipääsu Veebilehele, kes ei täida käesolevaid kasutustingimusi, Haldaja poolt eelnevalt edastatud kirjalikke või suulisi juhtnööre või reegleid, mis pole kajastatud käesolevas kasutustingimustes või kes rikuvad Veebilehte kasutades kehtivaid õigusakte. Kasutaja õiguste piiramisel teavitatakse võimalusel Kasutajat sellest ning võimalikud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

 

Service Team OÜ